privacyverklaring

Rawcreations bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere
informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op
serge.inge@rawcreations.be.

Verwerkingsdoeleinden
rawcreations bvba (KBO nr. BE0502.349.736) verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor
klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie,
opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). Rawcreations
verzamelt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst zoals
naam, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de
uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f)
(noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de
persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de rawcreations bvba
groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met rawcreations bvba
verbonden zijn of met enige andere partner van rawcreations bvba;
rawcreations bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen
zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die
noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien
ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken
tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van
profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare
vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere
vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: serge.inge@rawcreations.be;

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met
het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be)

Winkelwagen
Scroll naar boven