Verkoopsvoorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BVBA RAWCREATIONS
1. Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen de BVBA RAWCREATIONS (hierna "RC") en de klant (koper, afnemer, en iedere andere contractspartij), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De klant neemt kennis van deze algemene voorwaarden en aanvaardt uitdrukkelijk de inhoud ervan. De klant wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem mondelinge, schriftelijke, telefonische, per e-mail, per telefax of op elke andere wijze opgegeven bestellingen. Eventuele inkoop-, betalings- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, zelfs indien de voorwaarden van de klant onderhavige algemene voorwaarden uitsluiten.
2. Offertes, prijsaanduidingen en bestellingen:
Alle offertes en prijsaanduidingen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geheel vrijblijvend en kunnen door RC worden ingetrokken of gewijzigd zo lang de klant de offerte of de aanbieding niet uitdrukkelijk heeft aanvaard. Alle prijsaanduidingen zijn exclusief BTW of andere toeslagen en kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Prijsaanduidingen opgegeven in catalogi, internet, en/of via andere media dienen steeds als inlichtingen te worden beschouwd.
Voor eventuele meerwerken, niet omschreven in de oorspronkelijke offerte, zal een nieuwe prijsofferte worden opgemaakt. Indien de werken in regie worden uitgevoerd, dan zal er een uurtarief worden aangerekend.
Indien tijdens de uitvoering van de werken omstandigheden aan het licht komen, die de uitvoering van de werken bemoeilijken en die niet in de offerte werden voorzien, dan geeft dit aanleiding tot een aanpassing van de opgegeven prijs. Indien hierover geen overeenkomst wordt bereikt, dan zal RC alleszins door de klant worden vergoed voor de door haar geleverde prestaties.
Elke offerte wordt automatisch bevestigd door de betaling van een voorschot.
3. Leveringen en vervoer:
Leveringstermijnen zijn louter indicatief zonder waarborg van levering of plaatsing op een bepaalde datum. Leveringen buiten de opgegeven termijn kunnen op geen enkele wijze recht geven op een schadevergoeding lastens RC, noch tot een ontbinding van de bewuste overeenkomst. In geval van overmacht is RC ontlast van haar leveringsplicht zonder dat dit aanleiding kan geven tot teruggave van eventuele door de klant betaalde koopprijzen of voorschotten.
ledere klacht m.b.t. de geleverde of geplaatste goederen dient, op straffe van niet-toelaatbaarheid, binnen een periode van 8 dagen te worden gedaan aan RC per aangetekend schrijven.
Het vervoer van de goederen gebeurt steeds op risico van de klant, zelfs indien het vervoer gebeurt of ten laste is van RC.
4. Facturen, betalingen, protest:
De facturen van RC dienen te worden betaald bij levering of bij beëindiging van de werken.
In geval van niet-betaling van de facturen van RC op de vervaldatum, is er door de klant automatisch en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de vervaldatum een nalatigheidsintrest verschuldigd van 15 % per jaar.
Bovendien is de klant, in geval van niet-betaling op de vervaldatum, een forfaitaire en niet-herleidbare schadevergoeding verschuldigd van 15% op het factuurbedrag, en met een minimum van € 125,00. Dit ten titel van uitdrukkelijk overeengekomen schadevergoeding en administratiekosten.
Alle taksen, toeslagen, bankkosten, postkosten, incassokosten, erelonen en alle andere mogelijke kosten dewelke het gevolg zijn van een laattijdige betaling van de facturen van RC, zijn ten laste van de klant.
Elk protest op de facturen van RC is slechts toelaatbaar indien dit gebeurt per aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan dergeliijk protest wordt de factuur integraal te zijn goedgekeurd en aanvaard.
5. Annulering en ontbinding:
Een bestelling kan niet worden geannuleerd, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RC. In dit geval is de klant automatisch en zonder voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd, conform o.a. art. 1149 B.W., van 30 % op de waarde van de bestelling en onder uitdrukkelijk voorbehoud van grotere schade in hoofde van RC.
In geval van ontbinding of verbreking van de overeenkomst lastens de klant, om welke reden dan ook, dan zijn al de kosten (o.a. doch niet beperkend administratiekosten, erelonen,...) ten laste van de klant. In dit geval is de klant tevens een minimumschadevergoeding van 30% verschuldigd op de waarde van de bestelling of overeenkomst en onder uitdrukkelijk voorbehoud van grotere schade in hoofde van RC.
6. Aansprakelijkheid:
De verbintenissen in hoofde van RC zijn middelenverbintenissen. De klant zal RC nooit aansprakelijk stellen in geval van schade of ongevallen dewelke voortvloeien uit het gebruik door de klant of andere derden van de door RC geleverde goederen. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor het correcte gebruik (bijvoorbeeld doch niet beperkend de verzekering) van de goederen zowel tijdens de plaatsing als tijdens het gebruik ervan. Mocht RC in het onmogelijke geval toch aansprakelijk worden gesteld, voor om het even welke reden (bijv. doch niet beperkend een gebrek in het product, een foute levering, een ontbinding van de overeenkomst,...), dan aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat de aansprakelijkheid van RC beperkt is tot een bedrag van € 2.500,00.
De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat wanneer de goederen werden vervaardigd uit levende materialen ( hout, ...), deze onderhevig kunnen zijn aan vervormingen of veranderingen dewelke te wijten zijn aan aard van het materiaal zelf. De klant zal RC in dit geval nooit aansprakelijk stellen.
7. Eigendomsvoorbehoud:
De verkochte goederen blijven uitdrukkelijk eigendom van RC zolang het verschuldigde bedrag niet volledig werd betaald en zelfs indien de goederen een transformatie hebben ondergaan of werden geïncorporeerd. RC mag de betaalde voorschotten behouden teneinde eventuele verliezen van wederverkoop te dekken.
8. Intellectuele rechten:
Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de door RC afkomstige of door RC gebruikte ontwerpen, kopijen, modellen, tekeningen, etc....... zijn en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van RC, en dit ongeacht het aandeel in de totstandkoming hierin van de klant zelf of van ingeschakelde derden. Uitzonderingen hierop dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en restrictief te worden geïnterpreteerd.
De klant vrijwaart RC voor enige aanspraken door derden vanwege beweerd oneigenlijk gebruik, inbreuk op auteursrecht of copyright door RC met door de klant verstrekte ontwerpen, kopijen, modellen, tekeningen, etc...
9. Bevoegdheid en toepasselijk recht:
In geval van geschil wordt steeds het Belgische recht toegepast en zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd

Winkelwagen
Scroll naar boven